പിത്തസഞ്ചിയിലെ കല്ലുകൾ ഒഴിവാക്കാം പിത്താശയകല്ല് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്

പിത്തരസം അല്ലെങ്കിൽ ബൈൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നത് കരളിലാണ്. എന്നാൽ അതെന്തേ ഒരു പ്രവർത്തനം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കുടലിലാണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബൈൽ കുടലിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ താൽക്കാലികമായി ശേഖരിച്ചുവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗോഡൗൺ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർവോയർ ആയിട്ടാണ് പിത്തസഞ്ചി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിത്തസഞ്ചി ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് പിത്തസഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ തന്നെയാണ്. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കപെടാറുണ്ട്. ഒന്ന് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഓടുകൂടി.

അതായത് വയറിൻറെ വലതുഭാഗത്ത് മധ്യഭാഗത്തെ നെഞ്ചിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ വേദന. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഒക്കെ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ സഞ്ചിയിൽ കല്ല് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്കാൻ ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഭാഗമായി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടെത്തുന്ന കല്ലുകളാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ് രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണമെന്ന് രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളും രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാണേണ്ടത്.

ഒരു 80 ശതമാനം കല്ലുകളും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ കല്ലുകളാണ്. അത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത കല്ലുകൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ചികിത്സയും ആവശ്യമില്ല. സർജറി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ പോയി സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം കല്ലുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത കല്ലുകൾ അതിൻ്റെ സങ്കീർണതകളിലേക്ക്, കോംപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.