റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ശ്രദ്ധിക്കുക മന്ത്രിയുടെ പ്രധാന 3 അറിയിപ്പ് എത്തി

റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. മന്ത്രിയുടെ പ്രധാന 3 അറിയിപ്പ് എത്തി. ആശ്വാസ വാർത്ത.

Leave A Reply

Your email address will not be published.