ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ പിന്നെ ആരും ലോണ്‍ നല്‍കില്ല| ബാങ്കിനോട് ആവശ്യപെടുക

ഇങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ പിന്നെ ആരും ലോണ്‍ നല്‍കില്ല ബാങ്കിനോട് ആവശ്യപെടുക.

Leave A Reply

Your email address will not be published.