ഞരമ്പ് രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ വിചിത്രമായ ലൈംഗിക താൽപര്യങ്ങൾ

ഒരു മധ്യവയസ്കയെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ബസ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ആണ് ആണ് ഇരുന്നു ഇരുന്നത്. അയാളുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ ആ പെണ്ണിന് കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ സ്ത്രീക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആവുകയും പിന്നീട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ലൈംഗിക വൈകൃതം ആയി പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എക്സിബിഷനിസം എന്നാണിതിനെ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ലൈംഗികസുഖം കിട്ടുന്നതാണ്.

ഈ ഒരു വാർത്തയ്ക്ക് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള കമൻറുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു ലൈംഗികസുഖം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് താൽപര്യങ്ങൾ ആർക്കും വരുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ശരിക്കും ഈ ഒരു കമൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന താണ്. അതായത് എക്സ്ഹിബിഷനിസം ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ലൈംഗികാവയവങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് ലൈംഗികസുഖം നേടുന്നത് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ ഒരു ലൈംഗിക താല്പര്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ല. നമ്മൾ കാണിക്കുന്നവരോട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് താൽപര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ശരിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.