വീടും ഭൂമിയും ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുക കേരള സർക്കാരിൻറെ പുതിയ നടപടി വരുന്നു

Be careful with those who have homes and land.

New action of Kerala government coming

Leave A Reply

Your email address will not be published.