സ്വന്തമായി വീടും സ്ഥലവും ഉണ്ടോ കേരളത്തിൽ പുതിയ നടപടി ഭൂമി വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നിരാശ വാർത്ത

Have a home and a place of your own, a new step in Kerala.

news of disappointment for those who want to buy land

Leave A Reply

Your email address will not be published.