ജനുവരി മാസ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ പുതിയ 2 തീരുമാനം വന്നു

The minister’s 2 new decision on the distribution of pension spawning in January.
Mastering and distribution will change

Leave A Reply

Your email address will not be published.