മോദിയുടെ സഹായം 10,000 രൂപ വരെയാകാം. പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി

മോദിയുടെ സഹായം 10,000 രൂപ വരെയാകാം. പിഎം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി| pm Kisan Samman Nidhi Malayalam

Modi’s help can be up to Rs 10,000. PM Kisan Samman Nidhi| pm Kisan Samman Nidhi Malayalam

Leave A Reply

Your email address will not be published.