എല്ലും തോലുമായി നടന്ന പൂച്ച അവസാനം ചെന്ന് നിന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ കാൽചുവട്ടിൽ പിന്നെ സംഭവിച്ചത് !!!!

എല്ലും തോലുമായി നടന്ന പൂച്ച അവസാനം ചെന്ന് നിന്നത് ഈ മനുഷ്യന്റെ കാൽചുവട്ടിൽ പിന്നെ സംഭവിച്ചത് !!!!

The cat with bones and skin stood at the end of this man’s feet and what happened !!!!

Leave A Reply

Your email address will not be published.