ജീവിതത്തിൽ സമയത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതുപോലെ വീടിന് ക്ലോക്കും അതിൻറെ സ്ഥാനത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്… ക്ലോക്ക് വീടിൻറെ ഈ സ്ഥാനത്ത് ആയാൽ ധനം സമൃദ്ധമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും…

ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് ക്ലോക്ക്. ജീവിതത്തിൽ സമയത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ക്ലോക്ക് അഥവാ ഘടികാരം നമ്മുടെ വീടിൻറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നാൽ അതിനു വളരെ ഗുണകരം ആയിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ചെയ്യാനാകും. പക്ഷേ ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് അല്ല ക്ലോക്ക് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷവശങ്ങൾ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്.

ഇത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ചില ഊർജ്ജ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഗുണമുള്ള ഒരു സമയത്താണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം പോലും നമുക്ക് അധികം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ.

പക്ഷേ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന വലിയൊരു ദോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാലം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു സമയം ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഇതും കൂടി ആവുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. ക്ലോക്കിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോക്ക് ഒരു ജല വസ്തുവല്ല അതിന് ഒരു വലിയ ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുന്നുണ്ട്.

ക്ലോക്കിനെ ഓരോ വൃത്തത്തിലുള്ള കറക്കത്തിൽ ഉം നിറയെ ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുന്നു ഉണ്ട് അത് പ്രചരിക്കുന്നുമുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകളിൽ ഒക്കെ ക്ലോക്ക് നോക്കി നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആകുലപ്പെടാറുണ്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ക്ലോക്ക് വാസ്തു പ്രകാരം ഇരുന്നാൽ അതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ വീടിന് ഉണ്ടാകും. ക്ലോക്ക് ഒരിക്കലും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിൽ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല.