റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത Apl Bpl വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കു ലഭിക്കും

റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത Apl Bpl വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കു ലഭിക്കും|FREE FOODKIT KERALA.

The ration card holders will get good news for everyone without any difference | FREE FOODKIT KERAL.

Leave A Reply

Your email address will not be published.