നിങ്ങളുടെ എത്ര വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആയാലും ഇനി അത് നടക്കും… വീട്ടിൽ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി…

ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഏതെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടോ അതൊക്കെ സാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അത്ഭുതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്താൽ വളരെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വളരെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയോടും കൂടി മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സത്യമായ യോഗ്യമായ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. അത് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഏതൊരാളെയും ബാധിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജി കണ്ണേറ് ദോഷം പ്രാക്ക് ദോഷം മറ്റുള്ള നെഗറ്റീവ് എനർജികൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ അവർ ആഗ്രഹിച്ച ഏതൊരു ആഗ്രഹത്തിനും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു അവർ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും സാധിക്കില്ല.

അതിനുള്ള ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതൊക്കെ വളരെയധികം വിഷമതകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതു മറികടക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. അതിനുവേണ്ടി ചെറിയ ഒരു കവർ എടുക്കുക. രാത്രിയിലാണ് ഈ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. രാത്രി ആറുമണി 7:00 ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരും കാണാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആരുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ പെടാതെ വേണം ഈ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കവർ എടുക്കുക.

അതിൽ കുറച്ച് ജാതിപത്രിയും കറുവപട്ടയും ഉപ്പും കൂടി എടുത്തു കൊണ്ട് അത് തലയ്ക്ക് ഉഴിയുക. മൂന്നുതവണ ഉഴിയണം. എന്നിട്ട് ആ കവറിൽ ഭദ്രമായി നിക്ഷേപിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഭദ്രമായി മൂടി കെട്ടുക. ഇത് കന്നിമൂലയിൽ അതായത് തെക്കുപടിഞ്ഞാറേ മൂലയിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചു വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് കുഴി മൂടുക. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ആരുടെയും ദൃഷ്ടിയില് പ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല.