മൊബൈൽ ഫോണിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കും പോലീസ് അറിയിപ്പ് ഉടൻ ഇക്കാര്യം ചെയ്യണം

മൊബൈൽ ഫോണിലെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കും പോലീസ് അറിയിപ്പ് ഉടൻ ഇക്കാര്യം ചെയ്യണം.

The police will take all the information on the mobile phone and do this soon.

Leave A Reply

Your email address will not be published.